Przededworze

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Przededworzu – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji i odprowadzania kondensatu, kanalizacji technologicznej odcieku, podłączenia wody do zraszania i nawadniania.